Honvéd Kadét Program Diákoknak Pedagógusoknak Hírek Pályázatok
KATONAI ALAPISMERETEK
Tartalomjegyzék
A) FEJEZET • A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája
A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete
1. Biztonsági kihí­vások a világban, a globalizáció és annak hatásai
2. A hazánkat fenyegető biztonságpolitikai tényezők és kockázatok
3. A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája
4. A NATO létrejötte, bőví­tésének állomásai
5. A NATO fontosabb szervei és működésének jellemzői
6. A NATO feladatai a 21. század első évtizedében
7. A terrorizmus elleni küzdelem
8. Az Európai Unió létrejötte, bőví­tésének állomásai
9. Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája
10. Az Európai Unió válságkezelő tevékenysége
11. Az ENSZ tevékenysége a válságövezetekben
12. Ismétlő foglalkozás
A Magyar Honvédség
13. A Magyar Honvédség felépí­tése és vezetése
14. A katonai kötelékek jellemzoi
15. A harci erok felosztása és feladatai
16. A harci támogató erok felosztása és feladatai
17. A harci kiszolgáló-támogató erők felosztása és feladatai
18. A szerződéses katonák kiképzése
19. A Magyar Honvédség részvétele NATO-missziókban
20. A Magyar Honvédség részvétele az ENSZ békefenntartó misszióiban
21. Ismétlo foglalkozás
Korunk háborúinak jellemzői
22. A modern háborúk jellemzői
23. Egy amerikai szárazföldi zászlóalj felépí­tése és jellemzői vonásai
24. A különleges egységek jellemzői és feladatai
25. Modern haditechnikai eszközök
26. Ismétlő foglalkozás
27. Ismétlő foglalkozás az A) fejezet anyagából
28. Ellenőrző foglalkozás az A) fejezet anyagából
B) FEJEZET • Térkép- és tereptani alapismeretek
Tereptani alapismeretek
29. A terep alkotóelemei
30. Terep- és tájtí­pusok
31. Ismétlő foglalkozás
Térképismeret
32. Vetületi alapismeretek
33. Az UTM vetület koordináta-rendszere
34. A földrajzi koordináta-rendszer
35. Az MGRS azonosí­tó rendszer
36. A GEOREF azonosí­tó rendszer
37. Egyezményes jelek, jelkulcsok
38. A domborzat ábrázolása a topográfiai térképeken
39. A topográfiai térképek szelvényezése
40. Ismétlő foglalkozás
Tájékozódás a terepen
41. A terepi tájékozódás alapjai
42. Tájékozódás a terepen térképpel
43. A globális helymeghatározás elve
44. A GPS gyakorlati alkalmazási lehetőségei
45. Ismétlő foglalkozás a B) fejezet anyagából
46. Ellenőrző foglalkozás a B) fejezet anyagából
C) FEJEZET • Általános katonai ismeretek
Az általános harcászat alapfogalmai
47. A harc fogalma, kategóriái, a támadás és a védelem alapjai
48. A katonák tevékenysége a harcmezőn
49. Ismétlő foglalkozás
A béketámogató műveletek alapjai
50. A béketámogatás kialakulása és feladatai
51. A nem háborús műveletek felosztása és jellemzésük
52. Békefenntartó eljárásmódok
53. Ismétlő foglalkozás
A lőelmélet alapjai
54. A lövészlőszerek felépí­tése és jellemzői
55. A lövedék röppályájának elemei
56. A lövés
57. Ismétlő foglalkozás
Túlélési ismeretek
58. A túlélés alapelvei
59. Felkészülés rendkí­vüli helyzetekre
60. Menedékkészí­tés
61. A tűzgyújtás módszerei
62. A ví­znyerés módszerei
63. Élelemszerzés a természetből
64. Az álcázás és rejtőzködés szabályai
65. Ismétlő foglalkozás
ABV védelmi alapismeretek
66. Nukleáris fegyverek
67. Az atomrobbanás pusztí­tó tényezői
68. A biológiai harcanyagok jellemzői és felosztása
69. A biológiai harcanyagok hatása és alkalmazása
70. A vegyi fegyverek általános jellemzői és felosztása
71. A mérgező harcanyagok élettani hatásai
72. A védekezés lehetőségei az ABV fegyverek hatásai ellen
73. Ismétlő foglalkozás
Haditechnikai ismeretek
74. Az AK-63D gépkarabély részei, működése és jellemző adatai
75. A 96M P9RC Parabellum pisztoly részei, működése és jellemző adatai
76. A 96M NF támadó kézigránát részei, működése és jellemző adatai
77. A 93M NF védő kézigránát részei, működése és jellemző adatai
78. A T–72-es harckocsi jellemzése és fegyverzete
79. A BTR–80A gyalogsági harcjármű rendeltetése
80. A JAS–39 Gripen vadászrepülőgép jellemzői és technikai adatai
81. A MI–24D harci helikopter jellemzői és technikai adatai
82. Ismétlő foglalkozás
Alaki felkészí­tés
83. Az egyenruha története és szerepe a különböző korokban
84. Az alaki tevékenység kialakulása, jelentősége a katonák kiképzésében
85. Az alakiság fogalma, a katonai rend és fegyelem jelentősége
86. Alaki mozdulatok állóhelyben, egyénileg
87. Tiszteletadás, a jelentés és jelentkezés szabályai
88. A katonai kötelékek kialakulása és fejlődése
89. A raj sorakoztatása, mozgásmódok kötelékben
90. Katonai rendezvények
91. Ismétlő foglalkozás
92. Ismétlő foglalkozás a C) fejezet anyagából
93. Ellenőrző foglalkozás a C) fejezet anyagából
D) FEJEZET • A Magyar Köztársaság honvédelme, szerződéses katonák a Magyar Honvédségben
A honvédelem rendszere, a honvédelmi kötelezettségek tartalma, a Magyar Honvédség személyi állománya
94. A szabályozás szintjei, törvények, miniszteri rendeletek, helyi szabályzók
95. Az Alkotmány előí­rásai a honvédelemről, a minősí­tett időszakok jellemzői
96. A honvédelem rendszerének felépí­tése, a védelmi bizottságok feladatai
97. A honvédelmi kötelezettségek tartalma
98. A Magyar Honvédség feladatai
99. A Magyar Honvédség személyi állományának összetétele, a jogviszony sajátosságai
100. A hivatásos és szerződéses jogviszony jellemzői
101. Az önkéntes tartalékos, és a ZMNE ösztöndí­jas hallgatói jogviszony jellemzői, létrejöttének és megszűnésének feltételei
102. Ismétlő foglalkozás
A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben
103. A katonák feladatai és kötelességei
104. A katonai rendfokozatok
105. A szabályzat szerinti élet és napirend
106. Az alegységszintű szolgálatok feladatai
107. A függelmi viszonyok tartalma, a parancs jellemzői
108. A katonai udvariasság szabályai
109. A katonák járandóságai, biztosí­tásuk általános szabályai
110. A katonák elhelyezése
111. A katonák élelmezési ellátása
112. A katonák ruházati ellátása
113. A katonák illetménye
114. Ismétlő foglalkozás
Hadijogi alapismeretek
115. A hágai és a genfi egyezmények létrejötte, tartalma
116. A harcos megkülönböztetése és jellemzői
117. A zsoldos, a kém és a terrorista jellemzői
118. A hadifoglyokkal való bánásmód szabályai
119. A polgári lakosság védelme
120. A hadviselés eszközeinek szabályozása
121. Háborús bűnök a II. világháború óta
122. Ismétlő foglalkozás
123. Ismétlő foglalkozás a D) fejezet anyagából
124. Ellenőrző foglalkozás a D) fejezet anyagából
E) FEJEZET • Egészségügyi ismeretek
A sérültek kimentése
125. Feladatok a baleseti helyszí­nen, a sérültek osztályozása
126. A sérültek kimentésének szabályai és sorrendje
127. A sérültek és betegek mozgatása, fektetési módjai
128. Ismétlő foglalkozás
Újraélesztes
129. Az eszméletlen sérült vizsgálata
130. Az újraélesztés végrehajtása
131. Ismétlő foglalkozás
Vérzéscsillapítás
132. Az artériás vérzés ellátása
133. A vénás vérzés ellátása
134. Törések és í­zületi sérülések ellátása
135. Ismétlő foglalkozás
Harctéri ellátás
136. A sérült katonák NATO elvek szerinti harctéri ellátása
137. Ismétlő foglalkozás az E) fejezet anyagából
138. Ellenőrző foglalkozás az E) fejezet anyagából
A tananyagban tárgyalt új szakszavak felsorolása
iskolakereső
belépés
honvédelem.hu hírei
pályázatok
Aktuálsi pályázatok
kiemelt témák
Mi az a Honvéd Kadét Program?
Hogyan vehetek részt a Honvéd Kadét Programban?
Mit tanulunk a Honvéd Kadét Programban?
Országos Haditorna Verseny