Honvéd Kadét Program Diákoknak Pedagógusoknak Hírek Pályázatok
Továbbtanulás a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán polgári hallgatóként, katonai alapképzésben csak honvéd tisztjelöltként lehet tanulni. A honvéd tisztjelölt hallgatók jogállását a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, továbbá a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény szabályozza. Honvéd tisztjelölt hallgató az, aki a tiszti pályát hivatásának választja, és a sikeres felvételit követően a honvédséggel kötött ösztöndíjszerződés alapján, a választott szak teljes idejű képzése alatt a Magyar Honvédséggel honvéd tisztjelölti szolgálati viszonyban van. A polgári hallgatót a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik.
A honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személlyel a munkáltatói jogkört gyakorló köt ösztöndíjszerződést. Az ösztöndíjszerződés megkötésének napjával a honvéd tisztjelölt a Honvédséggel tisztjelölti szolgálati jogviszonyt létesít, és az Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj állományába kerül. A honvéd tisztjelölt az ösztöndíjszerződés megkötésével vállalja, hogy a honvédtiszti alapképzés alatt a Magyar Honvédséggel tisztjelölti szolgálati jogviszonyban, a katonai felsőoktatási intézménnyel pedig ezzel egyidejűleg hallgatói jogviszonyban áll.

A tisztképzésre a meghirdetett szakokra felvehető az a honvédtiszti pályára készülő személy, aki:
  • magyar állampolgárságú és cselekvőképes;
  • a tanulmányai megkezdéséig (a felvétel évében szeptember 1-ig) betöltötte a 18. életévét, de a felvétel évében még nem tölti be a 25. életévét;
  • érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik;
  • rendelkezik az előírt szintű nyelvvizsgával;
  • az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgán, valamint az alkalmassági vizsgálat részeként a pályaalkalmassági orientációs beszélgetésen megfelelt.


Az aktuális információk:

Továbbtanulás az MH Altiszti Akadémián
A honvéd altiszt képzésre az a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 23. életévét be nem töltött cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező személy vehető fel, aki a jelentkezők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának szabályairól szóló rendeletekben előírt alkalmassági követelményeknek megfelel.
A honvéd altiszt képzés tekintetében további feltétel, hogy a hallgató hozzájárul a nemzetbiztonsági alkalmasságának ellenőrzéséhez, és vállalja a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását a honvéd altiszt képzés idejére. A jelentkezőkkel szemben támasztott feltétel büntetlen előélet, középiskolai érettségi bizonyítvány, vagy annak a folyó tanévben történő megszerzése és az államilag elismert angol alapfokú komplex nyelvvizsga (B1) megléte.

A MH Altiszti Akadémián 2 éves nappali iskola rendszerű képzésben csak honvéd altiszt- jelöltként lehet tanulni. A honvéd altiszt-jelölt jogállását a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályozza. A honvéd altiszt-jelölt hallgató az, aki az altiszti pályát hivatásának választja, és a sikeres felvételit követően a honvédséggel kötött ösztöndíjszerződés alapján, a választott szakmairány teljes idejű képzése alatt a Magyar Honvédséggel honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszonyban van.

Aktuális információk:
iskolakereső
belépés
honvédelem.hu hírei
pályázatok
Aktuálsi pályázatok
kiemelt témák
Mi az a Honvéd Kadét Program?
Hogyan vehetek részt a Honvéd Kadét Programban?
Mit tanulunk a Honvéd Kadét Programban?
Országos Haditorna Verseny